Okategoriserat

Okategoriserat

till drommarnas land sabina elin photo rasmus west

Sabina och Elin i "Till drömmarnas land" en film av Victor Lindgren. Fotograf: Rasmus West. 

 

Välkomna till Film i skolan-dagen, en heldag om språk och film och filmen som språk!

En filmpedagogisk inspirationsdag för dig som arbetar inom skola, utbildning och kultur och vill arbeta med film. Med utgångspunkt i temat språk undersöker vi film som förutsättning för inkludering i samhället. Från föreläsningar om det filmiska språkets historia och utveckling via filmen som verktyg för språkinlärning till dess möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken.

Biograf Panora i Malmö, tisdagen den 26 mars 2019 kl 9-17 (incheckning 8.30-8.55). Anmälan öppnar inom kort!

8.15-8.55 Registrering, kaffe & smörgås

9.00-9.15 Introduktion 

Vi ser ”Färgstark”, en film av Sofia Berglund. Film i Skåne, Filminstitutet och FOMP hälsar välkomna.

9.15-10.00 ”Mentorskapsprogrammet - filmskapande för tjejer med funktionsvariation” 
I en demokrati är alla röster viktiga. Oavsett bakgrund och handikapp måste alla ha rätt att uppleva och utöva kultur, att kunna gestalta sin värld och göra sig själv och sin värld synlig. Vi ser Linnea Weikels film ”En dag i en autists liv” och Sofia Berglunds film ”Vi lyfter varandra”. Därefter frågestund med Sofia Berglund, Linnea Weikel och deras mentor Pia Ivarsson, filmpedagog.

10.00-10.40 ”Det ni inte ser”- Hur kan filmskapande synliggöra erfarenheter?
Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun, presenterar utvecklingsarbetet ”Det ni inte ser” tillsammans med sin dotter Sofia Lundberg Söderling och filmpedagog Pia Ivarsson. Sofia fick sin diagnos först långt upp i skolåldern och använder nu sina erfarenheter till att föreläsa om hur det har varit att vara elev med adhd. "Det ni inte ser” är både ett dokumentationsarbete av filmpedagogiska metoder och ett filmläger för tjejer med ad(h)d sommaren 2019 i Ystad Studios Visitor Center.

10.40-11.00 Kaffe & fruktstund

11.00-11.50 Animation som didaktiskt verktyg
Hanne Pedersen driver Animated Learning LAB, som erbjuder kurser i animation till skolor. Hanne har arbetat med barn och animation i flera år och är ledande expert inom animation som undervisningsverktyg. 

11.50-12.15 Workshop med Maria Söderling
I Burlövs kommun pågår ett viktigt utvecklingsarbete kring språk- och literacyutveckling. För att utveckla barns och elevers visuella litteracitet vill man bl. a dokumentera filmpedagogiska metoder och utforska visuell litteracitet. Maria Söderling kommer under våren att hålla i ett fokusgruppsamtal med erfarna filmpedagoger med syfte att systematisera och beskriva deras arbete. Finns det exempelvis en gemensam syn på ett steg för steg-lärande när det gäller utveckling av ett bildspråk? Målet med workshopen är att samla material som Maria kan använda i valet av frågor till fokusgruppsamtalet och att ta tillvara på publikens samlade kompetens kring filmpedagogik.

12.15-13.15 Lunch på Grand öl & mat

13.15-13.45 Skola för alla från första dagen
Jilda Sürüp från Studi Sverige presenterar Språkprojektet. Med forskning som stöd formar Språkprojektet ett hållbart, inspirerande och inkluderande lärande. Med filmen som gemensamt språk driver de utvecklingsprojektet för att alla ska lyckas i skolan.

13.45-14.15 124 år av filmhistoria 
Danial Brännström och Lova Hagerfors, Svenska Filminstitutet. Film är ett språk som förändrats kontinuerligt sedan den allra första filmvisningen 1895. För att kunna förstå dagens rörliga bilder måste vi förstå dess utveckling. Lova och Danial berättar om varför Filminstitutet jobbar med filmhistoria för barn och unga. De berättar också om det filmiska språkets historia och utveckling med exempel ur föreläsningar och samtal med barn och unga.

14.15-14.30 Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken?
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet ger en introduktion till strategin att främja film på minoritetsspråken - och vilken roll filmen kan ha i undervisning kring de nationella minoriteterna. 

14.30– 15.00 Språket i hjärtat och örat
Samtal mellan regissören Jon Blåhed och Malin Nygren om att göra film på sitt minoritetsspråk, om språk som markör av hemvist och kulturell bärare. En av frågorna Jon hade med sig under arbetet med filmen "Turpa Kiinni Minun Haters" var om man måste kunna meänkieli för att vara en äkta tornedaling. 

15.00-15.15 Kaffe & kaka

15.15 – 17.00 Film & samtal: ”Till drömmarnas land” (90 min, Sverige 2019, regi: Victor Lindgren)
Sommarlovet ska just börja när Elin och Sabina lär känna varandra. Sabina från Rumänien och Elin från Holmsund. Tillsammans revolterar de mot det gamla och hittar något nytt, samtidigt som samhället runt dem rasar samman och Elins pappa blir vansinnig i sorg. För det finns ett vansinne i den svenska idyllen.

Efter filmen följer ett samtal med filmens regissör Victor Lindgren. 

17.00 Slut

 

 

Så behandlar vi dina personuppgifter

För Business Region Skåne (med Business Region Skåne avses koncernen Business Region Skåne: moderbolaget Business Region Skåne AB samt fyra dotterbolag: Invest in Skåne AB, Tourism in Skåne AB, Event in Skåne AB samt Film i Skåne AB) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. 

Se hela dataskyddsförordningen (Integritetsskyddsmyndigheten,se)

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter omfattar exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Business Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Business Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan Business Region Skåne behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke ska du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vi kan behöva dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • För att fullgöra vårt uppdrag gentemot dig.
  • För att ge en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
  • För att kunna svara på dina inskickade frågor.
  • För att kunna hantera beställningar du gör.
  • För att kunna registrera ditt deltagande i seminarier, utbildningar och liknande.
  • För att genomföra frivilliga undersökningar.
  • För att skicka dig nyhetsbrev och prenumerationsutskick.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av de anställda i Business Region Skåne som behöver ta del av personuppgifter för att utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Allmän handling

Business Region Skåne lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmän handling som Business Region Skåne ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Ansökningar som skickas till Film i Skåne kommer att behandlas med sekretess och endast lämnas ut om det åläggs Film i Skåne av domstol eller myndighet.

IT-leverantörer

För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kommer de att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller våra plattformar. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett bra och säkert sätt.

Tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Externa aktörer

Business Region Skåne är inte ansvarig för externa aktörers egen behandling av personuppgifter. Vi har däremot möjlighet att ställa krav på hur dessa organisationer ska bedriva sin verksamhet när de gör så på uppdrag av Business Region Skåne. Externa aktörer kan vara tillväxtverket.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering.

Dessa regler har stöd i arkivlagen (1990:782) och Region Skånes regelverk för arkiv- och informationshantering, och styr hur och i vilken utsträckning vi får radera eller spara uppgifter.

Vilka rättigheter har du?

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar kan påverka dessa rättigheter på olika sätt. Business Region Skåne kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar.

Insyn och registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om Business Region Skåne behandlar personuppgifter om dig. Du har också rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Skåne behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Ändra uppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Radera uppgifter

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Det kallas också "rätten att bli bortglömd". I dessa fall ska Business Region Skåne utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten.se

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Respektive bolag inom koncernen ansvarar för sina personuppgifter och att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Kontaktinformation

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till funktionsbrevlådan nedan:

Epostadres

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Noomaraton är tävlingen där det skapas film på 24 timmar i hela landet efter givna förutsättningar. Det enda deltagarna får veta är 3 platser, 3 föremål och 1 tema som måste användas i filmen. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet. Den färdiga filmen får max vara 5 min och alla genrer och tekniker får användas. Skånes samtliga inlämnade Noomaraton-filmer från tävlingen visas på vår regionala visning. Vinnarfilmer väljs ut av en filmverksam jury och skickas som representanter till Riksfinalen på Filmhuset i Stockholm. 
Noomaraton arrangeras av Filmregionerna med stöd av Svenska Filminstitutet.
I Skåne arrangeras Noomaraton av Film i Skåne, Filmcentrum Syd, ABF Malmö och Folkets Bio Malmö.

Mer information: www.noomaraton.se
Fullständiga regler finns här: http://noomaraton.se/tavlingsregler 

 

 

Film i Skåne
Elis NIlssons väg 12
271 39 Ystad

Malmökontoret
Friisgatan 19 B (OBS! endast besöksadress)

KONTAKTA OSS

FILM I SKÅNE PÅ FACEBOOK

filmiskane logo neg h180

Upp